ગ્રાહકમિત્રોને જાણ

Deposit

ગ્રાહકમિત્રોને જાણ

The Ranuj Nagrik Sahkari Bank Ltd.

આપણી બેંકના ગ્રાહકમિત્રોને જણાવવાનું કે તાજેતરમાં રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની Integrated ombudsman schme 2021 આપણી બેન્કને પણ લાગુ પાડવામાં આવેલ છે જે આપણી બેંક દ્વારા અપનાવામાં આવેલ છે.